Please wait

Read this article in English

Ý Nghĩa Pháp Lý Vô Vi

Pháp Lý : Pháp là khứ giả, phải rành rẽ, rõ rệt.

Vô Vi : là phải giải thích về không, giải thoát được, không không thanh nhẹ.

Khoa Học : là ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học.

Huyền Bí : là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. 

Phật Pháp : là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. 

Phật Pháp là vô danh, không có đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trược à. 

Phật là vô danh. Cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. 

Cho nên Phật đã nói : «Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành», nếu chịu tu!

Không tu thì lân la ở đời luân hồi làm thú vật, ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ thanh nhẹ và học tiến ở tương lai mà nó chậm chút thôi.

Thượng Đế có dạy hết, có nắng, có mưa là có dạy rồi. Trong có có, không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trược trong thanh cũng đã và đang dạy con người. 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã cho chúng ta. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất mà tiến. 

Thì chúng ta đang hành Pháp Lý Vô Vi, chỉ biết Pháp Lý Vô Vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được.

Cũng như trước mặt ta hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn làm sao đem được cái hình ảnh tốt ? Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chung. 

Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự bừng sáng trong nội  tâm thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chơn ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

 

Ý Nghĩa Vô Vi:

Vô Vi nó là, Vô là không, Vi là nhỏ nhứt cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của Vô Vi thì ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. 

Vô Vi là đi chỗ thanh nhẹ thì chúng ta muốn biết rõ Vô Vi, nhìn mặt trời, nó Không mà nó sáng, rồi cái Không Từ Bi của mọi người còn sáng hơn nữa. Xác nhận rõ con người chế bóng đèn chớ bóng đèn không chế con người được.  

 

Lá Cờ Vô Vi:  

Lá cờ Vô Vi, bên trên là phải Trời không? 

Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng. Địa là mặt đất. Nhân là gánh chịu.  

Chúng ta có xác này là mặt đất, Thiên Địa Nhân, gánh chịu! Xác này là Đất. Thiên-Địa-Nhân!

Lá cờ Thiên-Địa-Nhân của tất cả nhân loại, ai cũng phải biết Nguyên Lý của Thiên-Địa-Nhân.

Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia mà dành cho một tâm thức biết phát triển lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có, mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. 

Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết.

Chúng ta tu, mở tâm, khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của Trời Đất, chớ không phải một nhóm làm chánh trị. Chúng ta không có làm chánh trị. 

Chúng ta thực thi khai triển tâm thức, Thượng, Trung, Hạ, rõ rệt, cống hiến cho nhân loại.

 

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. 

Sống mà không biết Trời, không biết Đất, không biết mình, làm sao vui được? Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết Trời, biết Đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. 

Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chớ không phải giới hạn và không bị lệ thuộc. 

Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu. Ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. 

Sự mầu nhiệm của Trời Đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự mầu nhiệm của Trời Đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi.

Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người! Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người, có Trời, có Đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. 

Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bận, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa.

Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. 

Đã là con người là hãnh diện nhất! 

Mà biết Trời biết Phật, chúng ta biết Trời, biết Phật, luồng điển Đại Bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn. 

Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không có bỏ chúng ta đâu nếu chúng ta đến đó, chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. 

Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của Trời Đất mới giải bày nội tâm, nội thức của các bạn. 

Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của Bề Trên đối với chính chúng ta và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. 

Người Vô Vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chớ không có lợi dụng được và không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa.

Cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu chớ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu.

Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi. 

Càng hiểu lá cờ lại càng vui. Thiên-Địa-Nhân, thì bây giờ mình là con người là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế mà mình không biết làm điều lành là tự hại.

Mình là nhân lành của Thượng Đế. Bây giờ mình tu được phát triển đi lên và nung nấu, khi một giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế, chớ không phải giờ chơi đâu! Giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế! 

Nghiêm chỉnh tu đi, các bạn sẽ lớn mạnh chứ không có yếu ớt đâu!

Khi mà các bạn thanh tịnh, không ai phá rối các bạn được hết, các bạn cũng không có phá rối ai. 

Càng thanh tịnh càng cứu độ,  càng xây dựng, không mất cơ hội. Vinh quang là ở chỗ đó.

Mấy chục năm về trước tôi đã nói là các bạn tu tương lai phần hồn các bạn sẽ được vinh quang. Vinh quang là hiểu được chính mình, bằng lòng dũng mãnh tiến hóa cho tới mục đích cuối cùng của tâm linh, mới có chỗ dừng chân.