Please wait

Videos

Giới Thiệu Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 40 "Tâm Thành Tự Thức"

20.09.2024 - 27.09.2024 - Bali, Indonesia

Video Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Mạng phaplyvovi.org

Khóa Học

Những Khóa Học được tổ chức tại các Thiền Viện

Khóa Sống Chung

Những khóa sống chung được tổ chức khắp nơi trên thế giới

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Từ 2009 Đến Nay

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tổ chức hàng năm đễ bạn đạo trao đổi kinh nghiệm tu học, giải đáp thắc mắc.

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Từ 1982 Đến 2008

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tổ chức hàng năm đễ bạn đạo trao đổi kinh nghiệm tu học, giải đáp thắc mắc với sự chủ tọa của Thiền Sư Lương Vĩ Kiên.

Thuyết Giảng Cho Cộng Đồng, Thiền Đường và Thiền Viện

Thiền Sư Lương Vĩ Kiên trên hành trình hoằng pháp của Ngài khắp năm châu.

Hành Trình Du Thuyết

Hành Trình Du Thuyết - Video 2006 Duyên Nghiệp, Hình Ảnh Thiền Sư Lương Vĩ Kiên đi đến từng quốc gia, địa phương, Thiền Viện và Thiền Đường để viếng thăm bạn đạo