Please wait

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên 2023

Hình ảnh bạn đạo dâng hoa tại Đại Hội TÂM THỨC DỒI DÀO 2023 vào ngày Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên

Sinh Hoạt Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2023

Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Trong Đại Hội TÂM THỨC DỒI DÀO 2023

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên 2019

Hình ảnh bạn đạo dâng hoa tại Đại Hội HIỂU RỘNG 2019 vào ngày Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên

Sinh Hoạt Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2019

Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Trong Đại Hội HIỂU RỘNG 2019

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên 2018

Hình ảnh bạn đạo dâng hoa tại Đại Hội NHÌN XA 2018 vào ngày Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên

Sinh Hoạt Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2018

Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Trong Đại Hội NHÌN XA 2018