Please wait

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên 2019

Hình ảnh bạn đạo dâng hoa tại Đại Hội HIỂU RỘNG 2019 vào ngày Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên

Sinh Hoạt Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2019

Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Trong Đại Hội HIỂU RỘNG 2019

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên 2018

Hình ảnh bạn đạo dâng hoa tại Đại Hội NHÌN XA 2018 vào ngày Tưởng Niệm Đức Thầy Vĩ Kiên

Sinh Hoạt Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2018

Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Trong Đại Hội NHÌN XA 2018

Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Hình ảnh bạn đạo diễn xuất văn nghệ tại các đại hội Vô Vi Quốc Tế

Khoá Sống Chung Thân Thương 2019 Tại Thiền Viện Hai-Không

Đức Thầy Vĩ Kiên

Thiền Viện Vĩ Kiên Xuân 2019

Hình ảnh Thiền Viện Vĩ Kiên tại Arrowhead, Southern California

Trại Hè 2018 Tại Thiền Viện Nhẫn Hoà

Hình ảnh bạn đạo sinh hoạt trong Trại Hè tại Thiền Viện Nhẫn Hòa

Khóa Sống Chung Khai Tâm 2017

Hình ảnh bạn đạo sinh hoạt vào Khoá Sống Chung năm 2017 tại Thiền Viện Hai Không

Thiền Đường Qui Hội Người Già Florida 2013

Hình ảnh bạn đạo sinh hoạt tại Thiền Đường Qui Hội Người Già năm 2013