Please wait

Phương Pháp Công Phu

Thiền thực hành 6 tháng đầu căn bản

Thiền 6 tháng đầu căn bản gồm có: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Chiếu Minh

Thiền thực hành sau 6 tháng căn bản

Phần mô tả của thiền thực hành sau 6 tháng căn bản

Phương Pháp Công Phu 1980 (English Subtitles)

Đức Thầy hướng dẫn PPCP năm 1980 tại San Jose, California

Vấn Đạo Hành Thiền - Questions and Answers about the practice of Vô-Vi Meditation

Gom Lởi Thầy Giảng về Thực Hành Phương Pháp Công Phu

Phương Pháp Công Phu do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thực hiện vào những năm khác nhau

Theo yêu cầu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thực hiện video phương pháp công phu nhiều lần vào những năm khác nhau cho người tìm tu hiểu rõ hơn.

Méditation Vô-Vi (Sous-titre en Français) - Maître Vi-Kien

Méditation Vô-Vi (Sous-titre en Français)

修煉的方法 - Vo-Vi Meditation Method - Explanations with Chinese Subtitles

Vo-Vi Method Explained by Master Vi-Kien

Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

Mười Điều Tâm Đạo

Mười Điều Tâm Đạo