Please wait

Read this article in English

Thơ trích Phụ Ái 6 – Đức Thầy Lương Sĩ Hằng -Vĩ Kiên

Khai Niên

Khai niên hưởng lạc tưởng xuân mùi 

Tưởng nhớ quê hương trí vẫn vui 

Nguyện tiến theo đường chơn lý giác

 Hòa tan thanh điển vẫn an vui.

An vui trong cảnh đạo mùi 

Bền tâm vững chí rèn trui tâm hồn

Tiến lên đẹp đẽ sanh tồn 

Quy hồn quy vía ôn tồn tiến thăng

Quy nguyên chơn cảnh các tầng

Từ thanhđến trược mỗi phần cảm giao

Hành thông tự tiến ra vào

Từ đời qua đạo nơi nào cũng thông 

Thực hành chơn lý hóa công

Trong không mà có muôn vòng chuyển khai 

Cha Trời điêu luyện thật tài

Thiên đàng địa ngục dồi mài sửa tâm

Siêu âm siêu lý thậm thâm 

Nhắc cho muôn loại tự tầm tiến lên

Trở về nguồn cội chớ quên

Khả năng sẵn có vững bền hành hương 

Vượt qua các nẻo tạo gương

Con đườngchánh giác là đường phải đi

Chẳng còn loạn động sân si

Quy y chơn pháp ta thì tiến lên

 Sống trong căn bản đạo nền

Cha lành ban rải vững bền tiến tu.