Please wait

Read this article in English

Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (Trích Văn Tự Vô Vi)

“Con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó, cạn xệt. Nó vun bồi cái tánh Tham Sân Si trong chốc lát mà thôi, vì cái đó mới sanh ra cái bệnh .”

Cái tánh trong đó nó có cái gì? Tham, sân, si, hỷ nộ ái ố dục. À, vì cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục này bất minh thì sanh ra gì? Sanh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước. 

Tham, không chịu hướng thượng. Nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ, và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở Bên Trên thì đâu có còn sự tham lặt vặt tại thế. 

Sân cũng vậy. Biết đó, phải có cái bản chất đó mới làm được cái bàn đạp xuất phát đi lên.

Sự Si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm, mà hướng thượng thì chúng ta phải tìm mãi, tìm mãi của chúng ta. Chính sự sáng suốt đó ở trong ta có.

Hỷ là vui vẻ, vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ hoan hỷ chứ không có rắn mắc đối với người khác, thì đó kêu bằng hướng thượng.

Còn Nộ là gì? Nộ là sự nóng nảy, bực tức đó, mà hướng thượng thì nó xuất phát và phóng thâu đi bất cứ nơi nào.

Ái là khi mà phóng được lên rồi mới thức giác. Sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh làm sao chúng ta sống, mà không có Bề Trên chúng ta không sống. Không có sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta cũng không sống được. Thấy hông?

Đó, cái là sự đen tối, mọi người đều có, nhưng mà cái đen tối đó nó cũng có cái hữu ích.

Bản chất “Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục” là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kêu bằng hướng thượng hóa giải tới vô cùng. Sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng, thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tăm tối, vô cùng trược mà chúng ta lấy cái Ý Chí phóng vào sựvô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tăm tối đó sẽ biến, biến đổi tới sự sáng suốt. 

Cái Dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là Dục.

Nhưng mà muốn đủ thứ đó là Dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hoá giải, chúng ta tiến triển tới vô cùng tận, thì cái Dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính chúng ta. Thấy hông?

 

Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó, cạn xệt. Nó vun bồi cái tánh Tham Sân Si trong chốc lát mà thôi, vì cái đó mới sanh ra cái bệnh hoạn. Nếu nó biết sử dụng Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục, tới vô cùng thì nó đâu có bị kẹt ở trong cái lề lối Tham, Sân, Si của người đời nữa. Thì cái tâm nó vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu  và xây dựng cho chính nó, và ảnh hưởng cho những người xung quanh. Tại sao những người thiền giác lại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Tại sao? Nó hiểu nó và nó vun bổi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng thì càng ngày càng sáng suốt hơn.