Please wait

Read this article in English

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thuyết giảng

CLIP#1 Trích Khóa 3 Thiền Viện Vĩ-Kiên 

Bạn Đạo: Một cái điển hình để lên đây để mà cho trình bày một số vấn đề trong cái việc mà tu học của chúng ta để nhằm anh em chúng ta trong cái khóa 3 này, sau khi chúng ta tiếp thu được những gì quý báu và cái thanh điển của Thầy. Rồi chúng ta về chúng ta đem những cái học tập của chúng ta để mà chúng ta truyền bá lại cho những người cũng động loạn như chúng ta và gặp phải những trường hợp giống chúng ta để cho cầu độ cho những anh em đó cùng học chung với mình. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp của con với cái kinh nghiệm của con, có một vợ mà ba con thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Ngày hôm nay lên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình là cái việc trì trệ trong việc tu học của mình. Xin Thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy : Nãy giờ nói hết rồi. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, đừng có để ý như tôi cắt nghĩa cho cô kia, thấy nó ngon, mai tôi muốn ăn nữa, phải không ? Thấy vợ tôi dễ thương, mai tôi muốn gần nữa rồi, tạo cái nghiệp cho bạn, bạn hiểu chưa ? Cái gì mà bạn thích, bạn phải dứt khoát rằng để đó. Tôi sẽ (không nghe rõ..) , tôi sẽ thương yêu tất cả và tôi sẽ xây dựng cho tất cả, trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô. Cái tâm tôi để bên ngoài, tôi biết ăn là phương tiện ấm no mà thôi. Tôi biết kỳ tái hội này, tôi có duyên làm con người, được tái hội cửu huyền thất tổ tôi, sưởi ấm lòng tôi, tôi cám ơn và tôi biết tu …để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, sưởi ấm lòng tôi và tôi tiến lên để hòa với Bên Trên và đi tới giải thoát cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sưởi ấm tôi, không bao giờ tôi quên thọ ơn họ. Thì bạn cũng vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ nó đang trói buộc, nó đang xiềng xích các bạn, vì vợ vì con nó đang xiềng xích các bạn, bây giờ các bạn phải làm sao ? Các bạn nói :  « Chu cha ! Tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được. » Suốt kiếp này tới kiếp khác, bạn tu không được. Tu tâm, các bạn tu là tu tâm. Tâm các bạn không rước vợ rước con vô trong tâm nữa mà rước Trời rước Phật vô trong tâm đi, rồi mong may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn Trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi, vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi . Thấy không ? Đó, đường đi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kêu bằng chậm tiến và trì trệ. Vợ tôi mất, cũng chậm tiến, còn con tôi nó cũng mới ra đời nó cũng chậm tiến mà tôi rước cái chuyện chậm tiến vô làm gì ? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi ! Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của Bề Trên, triền miên hóa giải cho tôi để tôi cứu độ vợ con tôi, tận tiến hơn, văn minh hơn, con tôi được học đời và học đạo với tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập lại được con đường hạnh cho gia cang tôi tốt đẹp để ảnh hưởng láng giềng chúng sanh, quê hương tôi. Thì bạn, kỹ thuật đó rất dễ mà, đừng rước cái ô trược vô nữa, thấy chưa ? Thấy không?

CLIP#2 Trích Khóa Bi Trí Dũng - Thiền Viện Hai-Không

Các bạn đã có chìa khóa, đã có phương tiện. Mà các bạn niệm, trì niệm cho nó đầy đủ rồi thì các bạn mới đi tới dứt khoát thất tình lục dục.     

Lục căn là tận gốc mà tận gốc nó mới do cái nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa đồng thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Vậy các bạn đã học nhưng mà không hành. Nội cái niệm thôi là nó dứt khoát, nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu bằng dứt khoát lục căn lục trần và nó hướng thượng, lúc đó Chủ Nhơn Ông mới có quyền làm việc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu và không còn sự bê trễ nữa. Không có lệnh Chủ Nhơn Ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội , thì có lập Ủy Ban thì có ông Trưởng Ban, ông Trưởng Ban không có gục đầu cái chuyện đó phải bê trễ.

Cho nên mọi việc đều có trật tự. Mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải dùng nguyên ý chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì lục căn lục trần nó mới thức, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông Chủ Nhơn Ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nói dóc cũng nhiều thì lục căn nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bối và nó cống cao ngã mạn, nó chống lại ông Chủ Nhơn Ông, Chủ Nhơn Ông hạ lệnh nó không nghe, thì tình dục một thứ thôi.

Các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Niệm thông được tam giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi đến sự dứt khoát thất tình lục dục !

Muốn dứt khoát thất tình lục dục có phải từ bỏ nó không ? Không, nó dính liền với mình mà làm sao từ bỏ được ? Khai thông nó, mở nó ra để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình. Nó cũng là một đơn vị như chúng ta và nó đồng hành như chúng ta, là gì ? Là một ! Khi mà chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm đời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi chứ chúng ta là một hay là không ? Là một ! Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa, có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp, không ! Không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi. Gặp nhau không có bàn luận gì nữa vì mọi người đã cố gắng đi tới đó rồi.

Bây giờ các bạn đi, pháp này là pháp như ý. Tự mình mở tâm mở trí mà mình dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để cho tất cả vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này đồng hành như Chủ Nhân Ông. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mà phải đòi hỏi một thời gian hành thì các bạn mới chứng nghiệm được. Còn không hành nói là tôi niệm Phật cho có chừng, cái đó là không, vô ích. Không tu hơn là tu ! Các bạn niệm là để các bạn khai thông sự lố bịch ở bên trong, sự tăm tối ở bên trong ngu ,  không có làm ngu dân ở trong cái Tiểu Thiên Địa này nữa và cho mỗi linh căn ở trong đó đều được sáng suốt như Chủ Nhơn Ông, đồng hành. Lúc đó các bạn mới xuất hồn được. Các bạn giao thể xác này cho ai ? Giao cho tụi ngu, tụi ma nó chiếm rồi. Phải giao cho tụi khôn, nó mới tương đồng với Chủ Nhơn Ông nó mới đi được.

Cho nên các bạn phải niệm Phật ! Niệm, dùng ý niệm như tôi đã từng niệm những cuốn băng cho các bạn, đã phục vụ hết mình để cho các bạn thấy rằng cái lý hòa hợp của ba cõi mà mở thức hòa đồng, nhân loại biết thương nhau cũng nằm ở trong cái ý nghĩa đó. Sự chấn động lực của lục tâm nó nằm ngay trong cơ thể của mọi người mà không chịu khai ra thì không có bao giờ có. Không khai ra thì nó không có nhịn nhau, nó chỉ ăn thua thôi , để tìm cách trừng phạt với nhau mà không có bao giờ tiến bộ được. « Oan oan tương báo hà thời liễu », cứ giữ cái chuyện trả thù thì chừng nào mới xong, thành ra nó bị kẹt và không có khai triển được.

 Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên ý này chúng ta chỉ thực hành mà thôi. Nếu không thực hành thì không bao giờ có kết quả. Đó các bạn đã có chìa khóa, đã có phương tiện. Mà các bạn niệm, trì niệm cho nó đầy đủ rồi thì các bạn mới đi tới dứt khoát thất tình lục dục.