Please wait

Read this article in English

Bạn Đạo : Dạ thưa Thầy, xin hỏi thêm một câu nữa, câu đó là con tu như thế này tiến hay là lùi ? Thì cách đây năm, năm sáu năm thì con xuất hồn xuất vía hai lần, rồi từ đó đến giờ không bao giờ có nữa, đó là tiến hay là lùi ?

Đức Thầy trả lời:

Cái đó là người ta khuyến khích cho mình tu. Rồi bây giờ không bao giờ có xuất vía xuất hồn, là anh muốn là không bao giờ có ! Anh thấy không tiến không lùi là đạo Phật, là Phật tâm, còn đòi tiến và sợ thụt lùi đó, không phải tu theo Phật. Còn Phật là bất chấp tiến cũng như lùi, không cần biết, chỉ trở về thanh tịnh thôi. Bây giờ anh phải kiểm điểm anh thanh tịnh không ? Vợ chọc có buồn không ? Con chọc có buồn không ? Bạn chọc có buồn không ? Mà mình hòa được với tất cả, mình thấy mình về với Phật tính rồi, thấy chưa ? Đó, đó là tự kiểm rất rõ ràng. Còn nói tu về Vô Vi, không cần biết tiến hay là lùi, cái đó không cần biết. Tịnh hay là động, cái đó là điều quan trọng.