Please wait

Read this article in English

Hỏi : Dạ chúng tôi xin hỏi câu đầu là : trong một cuốn băng ở Texas và ở Los, các bạn đạo có nói rằng Tôn Sư trong thời kỳ này cấm không cho xuất hồn, các bạn đạo xuất hồn. Vậy thì xin Tôn Sư giải thích xuất hồn có cái điều gì trở ngại mà Tôn Sư lại cấm như vậy ?

Đức Thầy : Bởi vì tôi khuyến khích mọi người phải thăng hoa trở về với chơn lý không động. Xuất hồn không phải là thành đạo. Xuất hồn cũng là đi học đạo mà thôi chứ không phải thành đạo. Nhiều người đã được xuất, rồi về nói này nói kia nói nọ, mê hoặc lòng người. Điều đó làm hoang mang thêm và tôi muốn mọi người phải tự thức tiến thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để có một tinh thần siêu việt, sống động, thấy rõ mình hơn thay vì xuất hồn đi xem cảnh. Cũng như bữa nay, chúng ta đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, xe hơi cũng hao xăng chứ không ích gì. Đó, chúng ta phải tự thức, muốn tu phải trở về với căn bản sáng suốt thanh tịnh của chính mình.

Hỏi : Thưa Tôn Sư, câu hỏi thứ hai là : có con đường nào khác đi đến giải thoát ngoài việc xuất hồn không ?

Đức Thầy  : Con đường giải thoát là ý chí chứ không phải xuất hồn. Con đường giải thoát là ý chí của mình vô cùng, mới thấy mình sống với siêu nhiên, mới kêu bằng giải thoát. Mình đạt tới sự tự do vô cùng bằng ý chí.