Please wait

Read this article in English

Đại Hội Viễn Tiến (Thơ Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên)

Làm người quá khổ phải đi tu

Mong sao tiến hóa thoát cõi tù

Quy y Phật Pháp tự an du

Cuộc đời sanh diệt ngoài ý muốn

Thực hành chánh pháp quy nguyên thủy

Hành tu tự giác, hành thông đạo

Cuộc đời xây dựng tự giải mù

Sanh sanh hóa hóa trong ba cõi

Thanh thanh diệu diệu rõ lý siêu

Trì tâm xây dựng tiến tới Trời

Trời ban nguyên lý khắp nơi nơi

Thành tâm tu luyện chẳng xa rời

Thực hành đạt pháp sống kịp thời

Tiến hóa không ngừng được thảnh thơi

Nhớ Pháp, nhớ Phật, nhớ cả Trời.

Quý thương,

Vĩ Kiên

Montreal, ngày 16 tháng 7 năm 2008 lúc 00 giờ