Please wait

Read this article in English

Huấn từ Bế Mạc Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

(Trích từ Đại Hội Âu Á Tương Hội 1996 - Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên )

 

Trong ba ngày chung họp hướng về thanh tịnh, chúng ta đã cảm nhận được thanh tịnh rất nhiều cho mọi tâm linh tại hội trường, không phân chia chủng tộc, màu sắc. Phật pháp vô biên thì đâu đâu cũng thọ hưởng sự thanh tịnh ân độ trong nội thức của mọi người. Chúng ta vui nhộn, quên cả tuổi tác. Chúng ta bước vào hội trường không còn tuổi tác nữa, hướng về thanh tịnh, không có tuổi tác, cho nên chúng ta dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng cho nhau trong một niềm tin sẵn có.

Pháp chúng ta đã và đang hành, tự giải tất cả những cái trược khí trong nội tâm nội tạng, lọc óc, sửa tâm, vui hạnh từ bi. Huynh đệ tỷ muội đã có một cơ hội rất tốt, có một duyên lành. Duyên là từ nhiều kiếp hợp thành, ngày nay chúng ta đã thành một Đại Hội, chứ không phải một người có thể dùng lý thuyết tâm lý để quyển rủ người ta đến đây, xa hoa, tốn hao rất nhiều. Nhưng mà người hướng tâm về thanh tịnh, không kể vật chất, kể tâm linh mà thôi Người còn so đo vật chất còn ở trong nghiệp chướng, chưa thoát khỏi. Chúng ta là người nghèo, tâm chúng ta không nghèo. Người tu Vô Vi không nghèo, lúc nào hội tụ, tốn hao không cần, nghĩa là nhìn mặt nhau là đủ rồi. Trong thực hành mà nghe những âm thinh tươi đẹp, truyền cảm từ trung thiên đem xuống để độ tha. Chúng ta, hạnh phúc hơn nhiều người tranh chấp, sống khổ ngụp lặn trong tình đời đen bạc.

    Hôm nay là ngày chót của Đại Hội, mọi người mong muốn được kéo dài hơn nhưng mà thời gian giới hạn vì chúng ta mang xác phàm làm người phải phục vụ thế gian, mọi người phải trở về công việc của chính họ nhưng mà tâm tư phát triển. Xác xa, tâm không xa. Xác chúng ta xa, tâm chúng ta không bao giờ xa. Ta hướng về thanh tịnh để tu học, là đồng nhất. Sự đồng nhất là quan trọng nhất trong quả Địa Cầu, kể cả Tiên Giới cũng vậy. Trên Trời Thượng Đế họp, chư Thần chư Tiên hội tụ, không cần phải dùng computer đánh máy, đánh chữ gởi mời, thông báo Vovi Led, không có. Ông Trời muốn là Tiên Thần tới làm việc hết. 

     Tương lai Vô Vi cũng vậy đó thôi ! Chúng ta tu thanh nhẹ, ý chúng ta muốn, muốn đi Đại Hội, tôi nhất định phải đi Đại Hội, bất cứ giá nào cũng đi Đại Hội, là tự nhiên các bạn có cơ hội đi. Thậm chí có người ở tại đây mượn tiền nhà banque mua ticket tới đây rồi thủng thẳng trả, người ta cũng bằng lòng, bởi người ta bằng lòng sửa tiến, lọc óc, sửa tâm của chính họ. Thế gian không có cái lớp đó. Có lớp nói mà không làm được thì nhiều, còn làm được khỏi cần nói là thanh tịnh và sáng suốt.

    Cho nên chúng ta sống đây với thanh tịnh, với Trời Phật. Ba ngày vui hát bài ca này kia, kia nọ cũng hướng về thanh tịnh, tràn ngập thanh quang trong hội trường, ngoài chợ đời mua không có được. Cảm động lòng người là bí quyết của Thượng Đế. Mọi người đã cảm nhận được sự sống vô cùng tận với Thượng Đế, lúc nào cũng hỗ trợ, thương yêu, quý mến và xây dựng. Thượng Đế không bỏ một người nào. Xác bệnh, tâm không bệnh, xác khổ, tâm không bao giờ khổ. Đó là đường lối của Thượng Đế, dũng mãnh trong tận độ quần sanh, sử dụng khí giới tình thương và đạo đức khắp các nơi trên thế giới để khôi phục sự hòa bình cho nhân loại, tự tu, tự tiến.

     Hôm nay ngày chót, tôi xin tuyên bố bế mạc. Chúng ta được ba ngày lọc óc, sửa tâm cùng chung tắm biển cùng yên cõi lòng.