Please wait

Read this article in English

Đức Thầy đáp:

Thiền Định là chúng ta tu có cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Phân giải cho nó rõ rệt, khứ trược lưu thanh. Hội tụ nó mới Định. Định tức là nó nhập cái luồng điển Đại Bi để nó tiến thẳng về Niết Bàn Thiên Giới.