Please wait

Read this article in English

Hỏi: Khi vô ngồi thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?

Đức Thầy đáp: 

Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng là chúng ta đang thực thi co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung Tinh, Khí, Thần. Cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này hai tay chúng ta chấp lại làm vầy là cái ấn Quan Âm đây, tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.