Please wait

Read this article in English

Hỏi: Pháp Lý Vô Vi là một pháp tu hay là một tôn giáo?

Đức Thầy trả lời: 

Nó là một pháp tu, một kỹ thuật thực hành giải mở những sự trược ô trong tâm thức của chính mình.