Please wait

Read this article in English

(Trích Vấn Đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - DVD cuốn 2)

Hỏi: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở 6 luân xa?

Đáp: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu là niệm 6 luân xa, để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng, và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày, và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín. Phương pháp này là tự khai mở lục thông, không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày, và phát triển lên chỗ trán, và trên mỏ ác bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày, xuất phát ra trước hết.