Please wait

Read this article in English

(Trích Vấn Đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - DVD cuốn 2)

Hỏi: Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy giao động, mặc dù có răng kề răng, co lưỡi và tập trung ý chí ở hà-đào-thành nhưng vẫn không giúp. Đó là do sự di chuyển điển quang ở trong mình hay là do trược điển tung lên?

Đáp:

Khi luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy, thì nó sẽ liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng "Tịnh". Tới đó là Tịnh rồi. Xuất phát đó là tịnh. Thanh tịnh.