Please wait

Read this article in English

DẤN THÂN HY SINH ĐẠO ĐỨC (Phần 1)

Trích Vấn Đạo Tại Thiền Đường Giessen, Tây Đức, 23.06.1988

 

Hỏi:  Con thấy là cái lúc sau này cái đề mục Thầy đề ra là dấn thân hy sinh và đạo đức. Thầy cho rõ hơn, giải nghĩa rõ hơn về cái đó.  Theo cái thức là phải trở về đó.

Đáp:  Cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng con có phần hồn phải không? Nãy giờ cái miệng con nói chứ cái phần hồn điều khiển cái miệng con, con mới nói chuyện với Thầy. 

Mà Thầy cũng vậy, nói và trao đổi với con. Mà cái hồn bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. 

Cái luật của vũ trụ là con bằng lòng làm người rồi con mới được làm người.  Thấy hông? Con dấn thân.

Mà trong đó nó có những cái vô trật tự mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức?  

Đường lối rõ ràng, dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức.  Trật tự là đạo đức.  Thấy chưa? 

Mà con đã dấn thân rồi; dấn thân ở trong cái xác này rồi nó sanh ra cái nghiệp.  Cưới con vợ, đẻ một bầy con chướng. 

Chuyện này, chuyện nọ nó ra tràng giang đại hải.  Đã dấn thân rồi dấn thân luôn, hổng có tháo gỡ được. Mà hy sinh tánh hư tật xấu thì gia đình, con cái, vợ con nó sống trong trật tự thì gia đình con trở nên một gia đình đạo đức.

Cái hoa biết trồng: hoa đẹp, hoa không biết trồng: hoa ủ rũ, không tươi.  Con hiểu hông? 

Đó, thì cái đó cũng là chơn lý để học, để tiến, mà thực tế hơn trong gia đình phải làm. 

Bây giờ vợ con làm cái gì bậy bạ, nó nói ”Bà xã ông Xuân đó”.  Phải hông?

 Lỡ nó gạt người ta nầy kia kia nọ,   “Ờ bà xã ông Xuân gạt…đè đầu ông Xuân trước”, ông Xuân dấn thân. Phải hông?

Bắt buộc phải dấn thân.  Cái gì nó cũng nhè ông Xuân nó nói à.  Con ông Xuân, con chó ông Xuân nói nó cũng nhè ông Xuân nó chửi. Thấy hông? 

Cho nên Thầy là dấn thân.  Không có giờ phút nào không có người ta chửi. Con thấy chửi chừng nào Thầy tươi chừng nấy, Thầy học nhiều chừng nấy.  Cha tu, con không tu, cũng là chửi.  Con tu, cha không tu, cũng là chửi ông Tám.  Biết đâu? Người ta nghi ông Tám tà đạo, người ta chửi.  Người ta có quyền chửi.  Đủ chuyện hết trọi à.  Không có giờ phút nào không có người ta chửi.

Mà ông Phật, ông Trời còn bị chửi nặng hơn. Vì ông Phật, ông Trời tỷ tỷ người biết chứ ông Tám mới có sơ sơ không có nhiều.  Thấy chưa? 

Mà tương lai, ít ngàn năm đó rồi ông Tám còn bị chửi nặng nữa. 

Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn thì mình càng được thăng hoa hơn. 

Đừng có sợ.  Chuyện mình đã làm là phải làm tới cùng. 

Tiến thì tiến tới đích.  Không có ngán.