Please wait

Read this article in English

Đức Thầy trả lời: 

Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái tại vì xây dựng cho chung, thì tương lai chết là phần hồn chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ. Chứ nhiều người nó không có tu pháp lý 

Vô-Vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự, và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa, tốt lắm. Những người đó chết cũng thành Thần vậy, mà Thần nó sẽ có cơ hội dự những cuộc thuyết pháp của Chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.