Please wait

Read this article in English

Trích sách Mục Bé Tám 1995

02.02.1995

Hỏi: Tại sao lúc này Bé khuyến khích bạn đạo làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều?

Đáp: Thưa Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai, rất cần thiết cho người thực hành Pháp Lý Vô Vi, làm đứng đắn sẽ có cơ hội tránh nạn tai bất ngờ ở tương lai.

Kệ:

Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai
Trí sáng tâm minh chẳng có sai
Đời đạo không còn gieo thắc mắc
Thực hành chơn pháp tự hành hoài.