Please wait

Read this article in English

Đức Thầy Thuyết Giảng Tại TV Vĩ Kiên (1986)

Hạnh hy sinh cao chừng nào, sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nấy. 

Hy sinh những gì, hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đắc quả rồi. 

Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. 

Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.