Please wait

Read this article in English

TRÍCH LỜI ĐỨC THẦY GIẢNG - MONTREAL 6-06-1981

Nhiều bạn tu tới ngày nay chưa có DŨNG, thiếu DŨNG rõ ràng! 

Qua một sự kêu gọi thì đặt vấn đề dũng cho chính mình, nhưng mà qua rồi thì không chịu học, sợ, yếu hèn, thiếu dũng, không biết dũng là gì? Mà có dũng các bạn mới đi tới các nơi được. Có dũng các bạn mới mở được các thức! Nếu các bạn thiếu dũng không bao giờ các bạn học được cái gì! Chính Trời Phật, Thiên Cơ đã cho chúng ta học dũng. Các bạn thấy chúng ta đã và đang học dũng chưa? Cuộc đời của các bạn lúc thiếu niên, người nào cũng hùng tâm, muốn tiến triển, muốn giúp đời. Rồi tới càng ngày hoàn cảnh càng bắt buộc các bạn thì các bạn sẽ tự vệ. Tự vệ đó là dũng tiến, rồi đi tới chán đời, các bạn phải dũng, các bạn mới bước qua đạo.