Please wait

Read this article in English

Hỏi: Niệm Phật trên đỉnh đầu hay trên 6 luân xa?

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên Thuyết Giảng Tại Dallas, Mỹ Quốc, 8.11.1987 

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, à con có vài thắc mắc về vấn đề phương pháp niệm Phật Lục Tự Di Đà. Theo cách Thầy chỉ dẫn thì, và cái băng niệm Phật của Thầy từ bên Úc với lại cái băng niệm Phật của Thầy sau này thì cách thức niệm Phật Lục Tự Di Đà là sáu chữ Lục Tự Di Đà nằm trên sáu luân xa và con được biết sau này có vấn đề niệm sáu chữ Lục Tự Di Đà chỉ trên trung tâm bộ đầu mà thôi. Thì con kính mong Thầy xác nhận khi nào chúng ta niệm sáu chữ Lục Tự Di Đà theo sáu luân xa và khi nào ta chỉ niệm chỉ trên đỉnh đầu mà thôi ?

ĐứcThầy: Khi chúng ta niệm là dùng ý ngay trung tim bộ đầu. 

Thì tại sao phải nhớ chỗ này? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm NMADDP đó thì cái phần điển ở đây hướng thẳng bên trên, mà bên trên là một lò lửa lớn, mà chúng ta ăn những gì đây? 

Ăn kim mộc thủy hỏa thổ, thịt rau đồ trong này thì nó vận chuyển, hóa sanh khí, khí biến sanh sắc, nó lên nó trụ ở đây.  Chúng ta niệm cái chân động lực đó, nó sẽ nung nấu thành cái nước miếng càng ngày càng keo ngọt. 

Đó là linh đơn, là một vị thuốc uống cho cái tâm nó thanh nhẹ, trị dứt cái tâm bệnh.

Tự trị dứt cái tâm bệnh mình. Mà niệm lâu rồi, mới dùng ý niệm NMADDP, rồi chuyển lục căn lục trần ở trong này toàn thân đồng niệm Phật.

Tại sao? Trong căn nhà năm người, một người tu, bốn người không có tu, động loạn ! 

Mà bây giờ ở đây toàn thân mình, hồi trước tới giờ mình chỉ dạy nó học những chuyện thị phi, này kia, kia nọ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cho nó cái này, để trở lại cái thực chất của chính nó và để hưởng cái thanh khí cũng như là Chủ Nhân Ông đồng hưởng. 

Phải dùng ý niệm cho toàn thân! Thì lúc đó nó mới đạt sự quân bình từ hạ, trung, thượng, thì con người nó vui tươi. 

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, như vậy là chúng con phải niệm sáu chữ Lục Tự Di Đà trên, nằm trên sáu luân xa.

Đức Thầy: Không phải sáu luân xa, cái đó mấy người mới tu thôi. Còn tu lâu rồi dùng ý niệm và chuyển cho toàn thân cùng niệm.

Bạn Đạo: Chỉ trên đỉnh đầu mà thôi ?

Đức Thầy:  À, chỉ trên đỉnh đầu mà thôi. 

Bạn Đạo: Xin cám ơn Thầy.