Please wait

Read this article in English

Chúc Mừng Tân Niên

Năm nay Mùng Một tốt ngày

Chúc cho thiên hạ vui vầy cảm giao

Chúc cho từ thấp đến cao

Chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm

Chúc cho rõ lý siêu âm

Chúc cho tự thức tự tầm đến nơi

Chúc cho hiểu lý Cha Trời

Chúc cho qui tụ tự rời tham sân

Chúc cho sáng suốt góp phần

Chúc cho minh giác mở tầng cảm giao

Chúc cho tự xét trước sau

Chúc cho các giới mau mau hợp hòa

Chúc cho giao cảm thật thà

Chúc cho bản tánh tự hòa hư không

Chúc cho sáng suốt lập công

Chúc cho hòa cảm khai tầng trược ô

Chúc cho thực hiện Nam Mô

Chúc cho sớm thức hư vô đại đồng
Chúc cho giải tỏa lòng vòng

Chúc cho tự quán khai thông Ðạo Ðời

Chúc cho Hồn Vía tự rời

Chúc cho tự xét cảnh Ðời học thêm

Chúc cho vui vẻ tạo nhiều

Chúc cho khai triển học thêm điều lành

Chúc cho tụ thức tử sanh

Chúc cho tự dũng đạt thành chơn như

Chúc cho vui vẻ người người

Chúc cho Hồn Vía (mà) đạt nơi an toàn

Chúc cho xây dựng thế gian

Chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi

Chúc cho dẹp bỏ sân si

Chúc cho biết rõ mình thì mới nên

Chúc cho đạt thấu Bề Trên

Chúc cho rõ cảnh rõ nền hóa sanh

Chúc cho vạn sự đắc thành

Chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa

Chúc cho yêu nước yêu nhà
Chúc cho yêu cả ông Cha trên Trời

Chúc cho hòa hợp với Ðời

Chúc cho cảm mến mở lời cảm giao

Chúc cho thực hiện thâm sâu

Chúc cho tiến hóa nhiệm mầu ban khai

Chúc cho chấp nhận dồi mài

Chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh

Chúc cho thực hiện chơn tình

Chúc cho sáng suốt tự minh lấy lòng
Chúc cho rõ luật Hóa Công

Chúc cho thức giác tréo tròng tiêu tan

Chúc cho giữ lấy tâm an

Chúc cho quy luật Pháp tràng giải mê

Chúc cho giải tỏa bối bê

Chúc cho lập hạnh trở về hư không

Chúc cho tự thức một vòng

Chúc cho quên cảnh lòng vòng si mê

Chúc cho thích hợp muôn bề

Chúc cho bền vững hương quê cõi Trời

Chúc cho bớt lý luận lời

Chúc cho thanh tịnh lập đời an khương

Chúc cho sáng tạo gieo gương

Chúc cho người phải tự lường tự đi

Chúc cho bình thản hợp thì

Chúc cho muôn Ðạo thích nghi cảm hòa

Chúc cho học nhẫn học hòa

Chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương

Chúc cho học Pháp noi gương
Chúc cho học dũng mở đường tự đi

 Chúc cho tâm thức chép ghi

Chúc cho thực hiện tâm thì mới an

Chúc cho sớm tạo huy hoàng

Chúc cho khai triển muôn vàn đổi trao
Chúc cho rõ Lý Nhiệm Mầu

Chúc cho minh giác đuôi đầu hợp khuynh

Chúc cho thấu đáo nhơn tình

Chúc cho quán xét tự mình khai thông

Chúc cho biết cảnh tạm tòng

Chúc cho tự mở những vòng luân xa

Chúc cho ý thức chung hòa

Chúc cho tự thức tự hòa đến nơi

Chúc cho chẳng chấp cảnh đời

Chúc cho qui hội cảm lời hư không

Chúc cho rõ Lý Hóa Công

Chúc cho thương kẻ tréo tròng u mê

Chúc cho góp sức tương kề
Chúc cho sớm đạt muôn bề yên vui
Chúc cho sớm hưởng Ðạo mùi

Chúc cho vui vẻ an vui đời đời

Chúc cho bám sát Cha Trời

Chúc cho thức tỉnh mở lời nhủ khuyên.

Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng.
Manila, 25-01-1982