Please wait

Phương Pháp Công Phu

Thiền thực hành 6 tháng đầu căn bản

Thiền 6 tháng đầu căn bản gồm có: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Chiếu Minh

Thiền thực hành sau 6 tháng căn bản

Phần mô tả của thiền thực hành sau 6 tháng căn bản

Phương Pháp Công Phu do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thực hiện vào những năm khác nhau

Theo yêu cầu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thực hiện video phương pháp công phu nhiều lần vào những năm khác nhau cho người tìm tu hiểu rõ hơn.

Phương Pháp Công Phu (Français, Cantonese)

Phương Pháp Công Phu (Français, Cantonese)

Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

Mười Điều Tâm Đạo

Mười Điều Tâm Đạo