Please wait

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2023

» 22.09.2023 - 27.09.2023 »
Phuket, Thái Lan
Ghi danh Đại hội

Xin bấm vào mũi tên để tải (download) phiếu ghi danh và vận chuyển

Ghi danh vận chuyển

Xin bấm vào mũi tên để tải (download) phiếu ghi danh và vận chuyển

Cẩm Nang Đại Hội Tâm Thành Tự Thức 2024 (ENGLISH GUIDE VO VI CONVENTION 2024)

PDF:

Mục Đích Đại Hội Vô Vi

Video:

Phóng sự Đại Hội 2019

Video: