Please wait

Read this article in English

Hỏi: Thưa Thầy, tại sao sự chơn giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ, mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?

Đức Thầy đáp:

Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nếu con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi, mình thấy mình biết quẹo bên nào cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp gọi là Từ Bi, không có bao giờ chận đường đi của người khác. Mà chính họ tự thức là chánh.