Please wait

Read this article in English

Trích KHOÁ I VĨ KIÊN GIÁ TRỊ CỦA SỰ NHỊN NHỤC  16/04/1986  

Nhịn nhục, nhẫn hoà, nhịn nhục để sửa chữa sự sai lầm của chính mình và thăng hoa. Càng nhịn nhục, càng lui về thanh tịnh.

         Cho nên hoàn cảnh nó đã đẩy các bạn lui về thanh tịnh từ giờ phút khắc, tư tưởng của các bạn, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, hằng ngày dẫy đầy, toàn là chuyện vô ích! Mà vì nó, nó làm sự kích động và phản động, nó mới đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. 

Cho nên trong chùa có nói: “ Lấy oán làm ân”. Các vị sư cũng nói: “ Lấy oán làm ân”. Các vị thánh nhơn tại thế cũng nói: “ Lấy oán làm ân”. Để chi?

         Mình thấy đó là một cơ giới dẫn tiến tâm linh của chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu thực hành, thì chúng ta bị thua lỗ. Chúng ta hơn ai bây giờ? Chính mình không biết mình, làm sao hơn người khác được?

      Cho nên phải lui về cái dung điểm sẵn có của chính chúng ta, cho nên tôi đã kêu gọi các bạn tha thứ và thương yêu. Jésus Christ bao nhiêu ngàn năm cũng kêu chúng sanh phải nhịn nhục, phải tha thứ và phải thương yêu. Chư Phật, chư Tiên cũng nhịn nhục. Thì chúng ta hiện tại đang ở trong cái cơ giới kích động này, mà nếu chúng ta không nhịn nhục, thì làm sao chúng ta nắm trọn được cái thức giải tiến chơn tâm?

Cuối cùng các bạn phải giải quyết cho chính bạn, cho nên có câu: “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”. Tu là nhịn nhục, là sửa chữa, là tiến hoá, là thanh nhẹ, là tha thứ và là thương yêu.  

         Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi ở, tham gia trong trường đời, rõ ràng là cái xác này, dẫy đầy sự kích động và phản động, từ giờ phút khắc, thử coi Chủ Nhơn Ông dám can đảm nắm trọn quyền điều khiển Tiểu Thiên Địa này không?

Ngày hôm nay, các bạn được pháp tu, mở trí, rồi các bạn thấy rằng - tôi nên sử dụng dũng chí của tôi, can đảm lãnh chịu trách nhiệm điều khiển Tiểu Thiên Địa này, trong đó bao gồm lục căn lục trần, tất cả những tinh tú trong ngũ tạng tôi đều có.  Sự luân chuyển không ngừng nghỉ ở bên trong và khai mở tâm thức, trụ đảnh, liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Tôi đã có, nhưng mà tôi chưa hành!  

Bây giờ hành bằng cách nào?

- Đó, mỗi ngày các bạn mở mắt ra là bao nhiêu chuyện kích động và phản động, các bạn chịu nhịn nhục đi, lui một bước để nhìn cái nó tấn công, lui một bước để bạn nhìn một sự tấn công, rồi bạn vun bồi ý chí thăng hoa, vượt khỏi những cái trở ngại đó.