Please wait

Read this article in English

Đức Thầy đáp:

Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lập lại chuyện Tiên Phật Thánh là nói láo, thị phi chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lập lại những lời của Phật  nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào,  nó lập đi lập lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thinh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được,  nó bị kẹt.