Please wait

Read this article in English

Hỏi: Thưa Thầy, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, một số người thường nói Pháp Thiền Vô- Vi mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ. (Trích Vấn Đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - Alaska, 1998)

Đức Thầy trả lời:

Ở Việt Nam, tập quán. Chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàng nhang, ông thánh ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó, tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành pháp, tôi khám phá được điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không. Không có chạy chối chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành triển, một đường một, từ không đến phải trở về không, mới là đắc pháp. Cho nên, ở Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan, Vô Vi là mê tín dị đoan vì họ chưa có khả năng thấy chính họ. Nhưng mà họ chỉ tọc mạch thấy chuyện người khác, rồi đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau, và không chịu xây dựng chung tiến, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng, mà không biết Hồn, là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, Hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu dân mạnh.