Please wait

Read this article in English

Hỏi: Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm?
Đáp: Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điển, hai luồng điển hợp nhứt, nó mới là xuất phát đi lên. Thì ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.

Hỏi: Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần?

Đáp: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi  lên. 

Hỏi: Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm "Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát"?

Đáp: Vì "Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới" là nơi thanh tịnh cuối cùng của phát triển của phần hồn. Thì chúng ta phải hướng tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ. 

Hỏi: Tại sao phải niệm "Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc"?

Đáp: Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, khi chúng ta tưởng tới Quán Thế Âm Bồ Tát thì xán lạn trong nội tâm, thì hoa tình thương sẽ ướm nở, Long Hoa Giáo Chủ là trụ cái thanh khí đó chuyển hóa xuống, chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.