Please wait

Read this article in English

Nhớ Thương Con

(Trích Băng Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, "Nhớ Thương Con", Manila, 29.08.1979)

Cha Trời mới biết thương con 

Gíúp con tiến hóa sống còn mến yêu 

Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều 

Thâu gồm hồn vía giải điều tử sanh

Học cho rõ sống thừa hành

Chết rồi lại học học thành hư không

Trở về nguồn cội thiên tòng

Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương

Thương trong nguyên lý đường gương

Tự hành tự tiến mở đường cảm giao 

Vía hồn cảm hóa ra vào

Thương con dìu tiến trở vào Thiên Cung

Cha phân đạo lý bít bùng

Cho con hiểu rõ đừng dùng dã tâm 

Tình Trời siêu diệu thậm thâm

Tâm con vùng tiến khỏi lầm khỏi sai

Tiến lên nơi cõi thanh đài 

Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm

Thiên tình quy luật tạo niềm 

Nhớ thương thương nhớ ấm êm lý Trời

Hồn con sống cảnh đời đời

Vía con sống tạm chuyển dời đi lên 

Tâm con có sẵn đạo nền 

Quân bình đời đạo xiết rên làm gì

Tâm con đạo đức kiên trì 

Thương yêu vô tận con thì tiến lên

Cha nay phân rõ đạo nền 

Thương yêu chỉ có Cha bền giữ tâm

Con đừng luận xét sai lầm

Chính con là cảnh đáng tầm đáng ghi 

Trong con có sẵn nơi truy

Thầm tịnh thầm tiến con thì thấy tâm

Hư không là cảnh con tầm

Tâm con là đó chẳng lầm chẳng sai 

Lấy Không luận xét đêm ngày 

Chan hòa thâm lý duyên Thầy duyên con

Chuyện đời chuyện đạo nỉ non 

Hướng thanh đàm luận chẳng còn si mê

Thương con Cha muốn con về

Cùng Cha hợp nhứt muôn bề khai minh 

Cha con luận xét chơn tình

Dù cho muôn loại hướng khuynh Phật Trời

Xét ra cảnh tạm ở đời

Do Cha quy định sanh rời tựu tan 

Quy về một cảnh một màn

Muôn màn như một phân ban quy hình 

Xét to xét nhỏ cũng mình

Trong con sẵn có chơn tình Cha ban

 

Thương nhớ con: Không ai thương nhớ các con bằng Cha.

             Cha Trời mới biết thương con,

           Giúp con tiến hóa sống còn mến yêu.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa mới biết thương con người. Chính Ngài đã tạo ra, Ngài phải lo lắng 24/24, cho con được tiến hóa, sống còn mến yêu. Thể xác con học đúng một thời gian rồi qua cái thay đổi, Cha cũng phải tiếp tục lo cho phần hồn để tiến hóa. Đó là sự sống còn đời đời.

             Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều

          Thâu gồm hồn vía giải điều tử sanh 

Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều: Con cố gắng tu con mới thấy rõ tất cả chỉ bao gồm hồn và vía hòa hợp, không động đó thôi.

Thâu gồm hồn vía giải điều tử sanh: Biết hồn, biết vía, biết sự luân hồi và tiến hóa.

           Học cho rõ sống thừa hành

       Chết rồi lại học học thành hư không.

Học cho rõ sống thừa hành: Biết sự sống là đang đi học đó các con.

Chết rồi lại học, học thành Hư Không: Chúng ta phải trở lại nguyên chất của chúng ta là Hư Không. Nguyên chất của các con là Hư Không mới hòa hợp với Cha được.

          Trở về nguồn cội thiên tòng

      Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương

Trở về nguồn cội thiên tòng: Là chuyển hóa đi lên không phải là đi xuống nữa. Nếu các con tiến hóa về quân bình thì chỉ đi lên, không có bao giờ đi xuống mới phá chấp phá mê.

Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương: Biết được Trời Phật, nguyên căn của Trời Phật là mọi sự thanh nhẹ, hư không ở Bên Trên.