Please wait

Read this article in English

(Trích Vấn Đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998- DVD cuốn 2)

Câu Hỏi 1 :

Có người không cần niệm Lục Tự Di Đà mà chỉ hành thiền, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, có mở 6 luân xa hay không?

Đáp:

Cái đó cũng như là thể tháo nó khác. Còn cái này cái ý niệm về phần Hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận, nó khác. Còn cái kia tập thể tháo nó khác. 

Câu Hỏi 2 :
Thế nào là Niệm?
Đáp:
Niệm là Ý Niệm. Cái ý mình tưởng, niệm trong sự thanh nhẹ chớ không phải ý niệm là la lô cho người ta nghe.  Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức của người. Dùng Ý Niệm mới phát triển được tâm thức.

Câu Hỏi 3 :
Thế nào là Thường Niệm?

Đáp:

Thường Niệm là Niệm quen rồi. Co lưỡi răng kề răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe, nhẹ. Cái đó cũng là cái tập quán tốt, để khai mở tâm thức và hướng về Không để giải tỏa tất cả những phiền não sái quấy của nội tâm.

 

Câu Hỏi 4 :
Thế nào là Vô Biệt Niệm?

Đáp: 

Vô Biệt Niệm là mình niệm quen rồi là Vô Biệt Niệm, lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi.  Nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì đầu tỏa sáng. Nam ở chỗ nào, chỗ đó tỏa sáng, Mô ở chỗ nào, chỗ đó tỏa sáng, tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu.

Nếu chúng ta đạt được quân bình, đường lối Vô Vi, chúng ta rất dễ truyền cảm, và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.