Please wait

Read this article in English

LÀM VIỆC TẬN TÂM NHƯ NIỆM PHẬT  

(Thiền Viện Quy Thức - Khóa 1 - Phần 3 - 09.09.1986-15.09.1986)

Hỏi : Thầy có nói: làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời như làm việc lại thấy, chúng con lại thấy hao thần. Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?

Đức Thầy: Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu! Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. 

Tâm tôi sạch như cái này và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công, và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên lý thức hòa đồng của NMADDP cũng như tôi niệm Phật vậy đó.

Chứ nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm? Nhưng mà tôi làm tận tâm, đây là tôi đang niệm Phật, đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi. Và tôi có phục vụ tối đa đó không bằng một góc của ông Trời làm, thấy chưa? 

Thì cái sự tận tâm đó, nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. 

Làm đươc việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái đức đó, nó quan trọng.

Chứ đừng nói : tôi làm rồi tôi thấy mệt quá rồi về tôi tu hổng được, không phải vậy. Tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn so đo. 

Khi tôi tận tâm, tôi quên cái mệt rồi. Tôi làm rồi, thôi, khỏe ! Khỏe chỗ nào? Tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng.

Sau khi các bạn làm, có kết quả, các bạn thấy sung sướng không? 

Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng; mình làm chưa xong, chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như trí ý, một thứ. Mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai, chúng ta dùng trí ý, cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn.