Please wait

Read this article in English

16.02.1995

(Trích Sách Mục Bé Tám 1995)

Hỏi: Ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố thì phải làm sao?

Đáp: Thưa ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố cũng là cơ hội cho hành giả tự lui về thanh tịnh, phán xét tình đời mà tu, không buồn trách bất cứ một người nào mà tự tạo khổ cho chính mình mà không hay, tưởng lầm lý luận của chính ta là đúng, bo bo giữ một chiều thì phần hồn không bao giờ tiến hóa được, tưởng lầm là sáng suốt nhưng chưa bao giờ sáng suốt.

Kệ:

Thâm tình bị kẹt khó minh tâm
Thức khổ hành thông tự tiến thầm
Khai trí minh tâm là trọng yếu
Thực hành chơn pháp giải sai lầm.