Please wait

Read this article in English

17.02.1995

(Trích Mục Bé Tám 1995)

Hỏi: Xác bệnh có tu được không?

Đáp: Thưa tu là do tâm chứ không phải do xác. Tâm hướng thượng thiển lành tức là tu chứ không phải tu ngồi hay tu đứng. Tâm vững lúc nào cũng có thể tu, dứt khoát tình đời đen bạc mới thật là tu.

Kệ:

Trí tâm thanh nhẹ thật là tu
Trách móc chê bai khổ lại mù
Chánh giác không khai đường trí đạo
Thiển lành không có chính mình ngu.