Please wait

Read this article in English

Trích từ KHOÁ I VĨ KIÊN GIÁ TRỊ CỦA SỰ NHỊN NHỤC  16/04/1986  

 

Hôm nay chúng ta bắt đầu học, để tìm ra giá trị của sự nhịn nhục. 

Tại sao các bạn phải đi tu? Đi tu mục đích để làm gì? Để xây dựng đức Nhịn Nhục trong nội tâm.

Hỏi chứ Nhịn Nhục có lợi gì cho chúng ta không?

Chúng ta thấy Càn Khôn Vũ trụ, Trời Đất, Tiên Phật đều thành công trong đức Nhịn Nhục. Khoa học hiện đại cũng nhịn nhục chờ đợi, học hỏi, tiến hoá, mới có sự thành công. Càn khôn Vũ trụ cũng vậy. Chúng ta là một chơn linh tại thế, Hồn điều khiển Tiểu Thiên Địa, Tiểu Vũ Trụ. Mà nếu chúng ta làm chủ của Tiểu Thiên Địa này, mà thiếu nhịn nhục, làm sao tiến hoá được?

Cho nên ngày hôm nay vật chất đã ảnh hưởng, trí khôn của loài người đã cống hiến cho chúng ta tràng giang đại hải, bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu nhịn nhục. 

Chúng ta chỉ lạm dụng và thiếu nhịn nhục, cho nên chúng ta lui về phần Hồn và để cảm thức được luồng điển trường sinh đã nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta và chúng ta phải trì chí nhẫn hoà học nhịn nhục, nhiên hậu mới có cơ hội hoà tan với các giới trong chu trình tiến hoá.

Càng ngày càng nhịn nhục, thì càng đem ánh sáng vào nội tâm, càng nhịn nhục, càng khai mở tâm thức.

Nhịn là gì?

         - Nhịn là nhẫn để tiến, chớ hổng phải nhẫn để ngồi đó. 

Nhịn để chi?

          -Để tiến.

Tiến trong đâu?

         -Tiến trong tâm thức nhẹ nhàng, không có kích động trong ô trược, nhưng mà nhịn nhục để thăng hoa, mới quy về thanh điển, chớ không phải chúng ta nhịn nhục rồi ôm bực bội ngồi đó, cái đó không phải nhịn nhục!