Please wait

Read this article in English

Trích Lời Giảng Đức Thầy tại Montreal - Ngày 6 tháng 6 năm 1981 (Thức Tâm)

Cho nên càng tới trình độ thì các bạn sẽ bị khảo đảo nhiều hơn. 

Ðể chi? Ðể xây dựng cái dũng tiến của chính bạn và thấy rõ trách nhiệm của chính bạn đã làm cho bạn tăm tối, đã làm cho bạn trì trệ.

Cho nên chúng ta học dũng. Phải ở trong thực trạng mới rõ rệt giá trị của Dũng! Nếu không có dũng các bạn không có trở về nguồn cội được! 

Vì các bạn sẽ chán ngán giữa đường trong cuộc hành trình của các bạn. Cho nên cuộc hành hương của chúng ta phải đi vô cùng. Nếu chúng ta chán ngán thì chúng ta hủy bỏ cuộc tiến hóa. 

Bao nhiêu ảnh hưởng thành công trước kia của những vị mà chúng ta mến yêu hiện tại cũng là đặt trong cái dũng trình mới được chớ không có dũng không bao giờ Ngài tiến tới sự sáng suốt, ảnh hưởng mọi tâm linh tại thế hiện tại. Nó là một kỳ công dũng tiến, cho nên chúng ta phải đặt nặng vấn đề đó để thực hành mà đi tới cho kỳ được.

Cho nên tôi thấy nhiều bạn cũng đang chán ngán, thấy tôi hành hoài mà không đi đến đâu! Mà không biết tính: hành được bao nhiêu? Bao nhiêu giờ các bạn đã hành? Và bao nhiêu giờ các bạn đã tự phá hoại? Các bạn đòi hỏi việc này việc kia. Ở đời nó phải cái này, cái kia, cái nọ, phải sanh lý, thứ này, thứ kia, thứ nọ, rốt cuộc các bạn tự chôn sống các bạn mà thôi! Các bạn không dứt khoát làm sao tiến được!

Cho nên chúng ta phải dứt khoát. Bất cứ một cái phản động lực nào cũng là cơ hội vun bồi sự dũng tiến của chính mình. 

Cho nên các bạn đừng có lo rằng: Trong cái lúc nội tâm các bạn buồn bực, mà sẽ đem lại sự thất bại. Sự thất bại chỉ bạn không chịu hành mới là thất bại. Thì bất cứ tình cảnh nào các bạn phải mượn cái pháp này để làm phương tiện để hành, giữ lấy mà tiến. 

Lúc đó các bạn mới thấy: Vạn pháp quy nguyên, chỉ có một không hai, thì lúc đó tâm thức các bạn mới chịu hòa đồng và trở về với chính bạn. 

Càng trở về với các bạn chừng nào thì các bạn mới thấy rõ rằng: Sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, không phải sự sai lầm của đạo pháp! Ðạo pháp nào cũng đặt để cái mức tiến tới vô cùng thanh nhẹ cho mọi tâm linh, mà chỉ tâm linh trì trệ mà thôi!