Please wait

Read this article in English

NGÀY GIỖ TỔ SƯ ĐỖ THUẬN HẬU

Thơ Đức Thầy Làm Ngày 19 tháng 10 năm 1995 tại Sunnyvale, California, Mỹ Quốc

(Ngày Giỗ Đức Tổ Sư âm lịch: 11 tháng 10 tương đương ngày dương lịch : 4.11.2022, 23.11.2023, 11.11.2024)

Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến

Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên

Giải tiến cuộc đời tâm tự thức

Ai minh tưởng nhớ cõi Bề Trên

Bề Trên đã thoát đạo nền

Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu

Tự phân trí sáng giải mù

Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài

Ấy là tận độ chính Ngài

Hữu Hiền đã giúp lập Đài Vô Vi

Chúng ta tâm thức tự ghi

Đến ngày Giỗ Tổ ta thì nhớ them

Thực hành tu luyện đêm đêm

Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành

Hướng về vô cực thanh thanh

Tranh trời cao đẹp ta hành đến nơi

Càn Khôn Vũ Trụ cõi Trời

Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu

Thực hành tiến hóa khỏi mù

Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành

Tâm thời sáng tỏ vui thanh

Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên

Cùng chung tiến tới vững bền

Bỏ đời qua đạo tạo nền an vui

Đời là tạm cảnh rèn trui

Hướng tâm về Tổ ta vui an hòa.

Kính bái

Lương Sĩ Hằng

Sunnyvale, ngày 19/10/1995