Please wait

Read this article in English

Nhớ Thương Con

(Trích Băng Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, "Nhớ Thương Con", Manila, 29.08.1979)

Thương trong nguyên lý đường gương

Tự hành tự tiến mở đường cảm giao 

Thương trong nguyên lý đường gương: Sự sáng suốt của sự thương yêu. Không phải mê muội, thương rồi bỏ, thương đời đời kiếp kiếp.

Tự hành tự tiến mở đường cảm giao: Tất cả do Cha đưa xuống học để trở về với nguyên căn. Các con là Cha, Cha là các con, phải tự hành tự tiến mới mở đường cảm giao được. Còn ỷ lại mãi làm sao đi được các con?

Vía hồn cảm hóa ra vào

Thương con dìu tiến trở vào Thiên cung

Vía hồn cảm hóa ra vào: Khi các con tu được khai mở thiên tầng thì vía hồn cảm hóa ra vào, ra vô thấy rõ dễ dãi. 

Thương con dìu tiến trở vào Thiên Cung : Lúc đó Cha mới ban tình thương, phóng hào quang để cho các con được thấy đàng trở về quê xưa chốn cũ.

 Cha phân đạo lý bít bùng

Cho con hiểu rõ đừng dùng dã tâm 

Cha phân tất cả những gì là sự thật, nguyên căn của các con, nhưng mà thế gian là chuyện bài học tạm sơ đẳng mà thôi. Rồi đi lên các con mới thấy rằng đường lối của Cha đã hoạch định và dẫn dắt các con bằng cách nào.

Cho con hiểu rõ đừng dùng dã tâm: Không nên tạo những chuyện sai lầm. Khai hóa để tiến lên thay vì bảo vệ và không tiến. Các con xuống thế gian xưng danh tu, học đủ thứ nhưng mà các con còn ý niệm bảo vệ, không chịu hóa giải để tiến, để ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới. Cho nên chỉ có đứng một chỗ và chậm tiến đó thôi. 

Tình Trời siêu diệu thậm thâm

Tâm con vùng tiến khỏi lầm khỏi sai

Tình Trời vẫn mở rộng, siêu diệu thậm thâm cho các con.

Tâm con vùng tiến khỏi lầm khỏi sai: Con phải siêng năng lên đi con, con phải hiểu bài học quý giá của con đó con, để con trở về với Cha càng sớm càng tốt.

Tiến lên nơi cõi thanh đài 

Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm

Khi con trở về nguồn cội rồi thì con thấy sự vinh quang đã về với con. Ngày đêm con công phu đâu có nhiều con, nhưng mà con vẫn tính với Cha mãi mãi. Cha lo cho con không bao giờ tính với các con, tại sao lại con lại tính ngược lại với Cha? Con nói rằng tu bao nhiêu năm nhưng mà không có kết quả. Con chưa hiểu con. Bất cứ môn phái nào ở thế gian cũng là do Cha sắp đặt để cho các con tiến hóa, để các con hiểu các con, các con hiểu lấy các con, các con mới ngộ duyên tiến hành. Nếu các con còn hiểu chuyện người ta là con chỉ có gây chiến tranh mà thôi. 

Khi các con trở về với căn bản của các con rồi, các con mới thấy sự thương yêu vô tận của Cha đã đối với các con. Lúc đó các con sẽ thực hiện vô tận, con là Cha đó con.