Vạn Vật Thái Bình (1983)

Vạn Vật Thái Bình

Ðại hội vui tươi đón bạn hiền
Năm châu bốn bể thức tâm giao
Tình thương sống động từ tâm tiến
Biến cải đời nay hiếu với hiền.

Hiếu hiền chơn lý tự xuyên,
Bàn vui học hỏi tạo duyên thế tình.
Vượt đời qua đạo tự minh,
Tình thương sống động tự mình cảm vui.
Càn khôn vũ trụ rèn trui,
Tâm linh tiến hóa bùi ngùi tiêu tan.
Mỗi năm, mỗi hội, mỗi bàn,
Chơn tâm thanh tịnh cảm an đời đời.
Thương yêu tha thứ nơi nơi,
Giúp người đau khổ mở lời nhủ khuyên.
Tự mình thức giác chẳng phiền,
Bền tâm vững chí nối liền căn cơ.
Triển khai từ phút từ giờ,
Vui hòa làm một thiên cơ hợp bàn.
Chẳng còn ngăn cách lầm than,
Qui y Chơn Pháp rõ ràng hơn xưa.
Thiên Ðàng rưới Pháp như mưa,
Tâm người đón nhận mới vừa lòng Cha.
Chung vui học Nhẫn học Hòa,
Tình người vạn vật cũng là tiến thôi.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, Canada, 1983

--------------------
Khai mạc Đại Hội kỳ II tại Montreal, 1983