Công Danh Phú Quý

Công Danh Phú Quý

Công-danh phú-quý bất như nhàn,
Cực-khổ nghèo giàu há dám than,
Mang gậy Kim-Cang về bến Giác,
Thẳng đường thẳng lối đến Tây-Phang.

Tây-Phang vạn-lý khổ nài bao,
Góp gió ngàn phương mới thấy sao,
Bệnh, tử, lão, sanh, nào sá kể,
Pháp Thần do Phật thẳng bay cao.

Bay cao, xuống thấp tự nơi mình,
Thanh lọc điển Hồn mới phát minh,
Trược biến Thanh nhờ công chuyển pháp,
Quốc Hồn kêu gọi, hỡi sanh-linh!

Đỗ Thuần Hậu