Áo Giáp Tình Thương

Áo Giáp Tình Thương

Hò ơi! Nhơn loại bốn phương
Chung nhau xây dựng tạo gương thế tình
Càn khôn vũ trụ tâm linh
Qui nguyên thiền giác, hò ơi!
Qui nguyên thiền giác rõ khuynh đạo Trời.

Hò ơi! Thức giác hợp thời
Tiến thăng tịnh độ tạo nơi an toàn
Cùng chung gánh vác khai màn
Ðộ tha tự giác, hò ơi!
Ðộ tha tự giác cảm an cảm hòa.

Hò ơi! Xuất phát ta bà
Ði đây đi đó thiết tha độ đời
Nằm trong quy luật của Trời
Thương yêu tha thứ, hò ơi!
Thương yêu tha thứ, hợp thời đạt thông.

Hò ơi! Thực hiện khai vòng
Nhớ Trời thương Phật từ trong ra ngoài
Qui nguyên thức giác hoài hoài
Cảm thông chơn lý, hò ơi!
Cảm thông chơn lý thanh đài tự đi.

Hò ơi! Dẹp bỏ sân si
Dấn thân tận độ tùy nghi thực hành
Lý Trời siêu diệu cảm thanh
Bình tâm học hỏi, hò ơi!
Bình tâm học hỏi bức tranh của Trời.

Hò ơi! Dũng chí đời đời
Ban ơn không ngớt, thảnh thơi dung hòa
Thông minh thanh sạch thật thà
Tình thương Áo Giáp, hò ơi!
Tình thương Áo Giáp vượt qua muôn loài.

Hò ơi! Cảm mến hoài hoài
Duyên Trời duyên Phật đạt ngày vinh quang
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Qui nguyên một mối, hò ơi!
Qui nguyên một mối cảm an cảm hòa.

Lương Sĩ Hằng.
Amphion, 02-06-1988