Hò Khai Mạc

 

 

Hò Khai Mạc

Hò ơi! Bạn đạo về đây,
Chung vui sum hợp dịp may vẫn còn.
Hướng tâm thức giác đường mòn,
Tu hành thực tập, hò ơi!
Tu hành thực tập sắc son vững bền.

Hò ơi! Căn bản đạo nền,
Tâm ta sẵn có dựng nên cơ đồ,
Cảm thông nguyên lý "Nam Mô",
Thực hành chánh pháp, hò ơi!
Thực hành chánh pháp bước vô đạo đời.

Hò ơi! Tâm đạo chẳng rời,
Qui về một mối do Trời ân ban.
Ðạo tâm khai triển nhiều màn
Thanh quang sáng chiếu, hò ơi!
Thanh quang sáng chiếu mở màn từ bi.

Hò ơi! Học hỏi dự thi,
Tràn đầy thanh tịnh thực thi tiến lần.
Mến thương cảm thức một phần,
Giàu lòng tha thứ, hò ơi!
Giàu lòng tha thứ ân cần dựng xây.

Hò ơi! Tái hội ngày nay,
Tâm tâm tương cảm, vui say đạo đời.
Cảm thông tiến hóa hợp thời,
Chung vui khai đạo, hò ơi!
Chung vui khai đạo thức mùi đạo tâm.

Lương Sĩ Hằng.
Ronneburg, 06-06-1992