Hòa Ái

 

 

Hòa Ái

Hò ơi! Sống động vui cười
Mừng vui thanh nhẹ người người lạc an
Thương yêu tự thức bạc bàn
Tình thương trong Thức, hò ơi!
Tình thương trong Thức cảm an cảm hòa.

Hò ơi! Thanh nhẹ một nhà
Khí Thanh sống động Hồn qua hành trình
Hát vui nguyên lý một mình
Xét Tâm minh Tánh, hò ơi!
Xét Tâm minh Tánh chuyển khuynh Phật Trời.

Hò ơi! Thức giác nghỉ ngơi
Đời là động loạn khó thời sống yên
Đi đi lại lại đồng tiền
Giành nhau vô lý, hò ơi!
Giành nhau vô lý tạo phiền nội tâm.

Hò ơi! Chung hội hát ngâm
Giải phần ô trược tâm thân điều hòa
Tự mình thức giác thật thà
Vượt qua động loạn, hò ơi!
Vượt qua động loạn an hòa nội tâm.

Hò ơi! Có sẵn nguyên âm
Trời ban tình đẹp chúc tâm đạt thành
Thành tâm xây dựng em anh
Hình thành Đạo Pháp, hò ơi!
Hình thành Đạo Pháp cạnh tranh chẳng còn.

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 03-02-1992