Hành Trình

Hành Trình

Hò ơi! Hiện diện nguyên linh
Người người hoan hỷ hành trình tự tu
Tình thương giải mở đắp bù
Giải mê phá chấp, hò ơi!
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.

Hò ơi! Sống động hằng ngày
Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao
Sống chung tương hội thuở nào
Tình thương huynh đệ, hò ơi!
Tình thương huynh đệ bước vào quí thương.

Hò ơi! Tiền bối mở đường
Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời
Cảm thông thức giác hợp thời
Cùng chung bàn bạc, hò ơi!
Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.

Hò ơi! Giải quyết chuyện đời
Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Vô sanh chánh gốc, hò ơi!
Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.

Hò ơi! Cứ việc thả trôi
Tùy duyên tiến hóa Điển ngôi rõ ràng
Khai thông nguyên lý đạo màn
Tự do Thanh Tịnh, hò ơi!
Tự do Thanh Tịnh rộng đàng tiến thân./.

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 03-02-1992