Cha Mẹ Ðồng Hò

Cha Mẹ Ðồng Hò

Cha:
Hò ơi! Nhiệm vụ ban hành
Cha thương Cha độ con thanh đạt hòa
Nhớ thương chia xẻ tình Cha
Quí thương muôn loại, hò ơi!
Quí thương muôn loại tình Cha tràn đầy.

Mẹ:
Hò ơi! Mẹ cảm vui vầy
Mừng con khỏe mạnh Mẹ say tình đời
Con tu thức giác hợp thời
Qui về tâm nội, hò ơi!
Qui về tâm nội Mẹ yêu suốt đời.

Cha:
Hò ơi! Luật hành ban rãi nơi nơi
Cha yêu Cha bảo con thời giữ tâm
Trở về thanh tịnh diệu thâm
Quân bình con đạt, hò ơi!
Quân bình con đạt siêu âm đạt hòa.

Mẹ:
Hò ơi! Con phải thật thà
Con nằm trong luật con hòa tiến lên
Mẹ khuyên Mẹ bảo chớ quên
Vững lòng học hỏi, hò ơi!
Vững lòng học hỏi con nên hơn người.

Cha:
Hò ơi! Cha mở nụ cười
Cùng con thực hiện những lời Cha ban
Cha con trao đổi bạc bàn
Quí yêu muôn loại, hò ơi!
Quí yêu muôn loại Cha an cảm hòa.

Mẹ:
Hò ơi! Mến cảm tình Cha
Con thông đời đạo Mẹ hòa với con
Dù cho xuống biển lên non
Mẹ thương Mẹ độ, hò ơi!
Mẹ thương Mẹ độ con thời tiến tu.

Ðồng hò:
Hò ơi! Cùng chung nhất thể giao du
Về Trời hưởng phước trùng tu hoài hoài
Càn khôn vũ trụ thanh đài
Hòa bình tận hưởng, hò ơi!
Hòa bình tận hưởng duyên Trời độ tha.

Lương Sĩ Hằng.
Vĩ Kiên, 25-10-1987