Con Dê Tầm Đạo

Con Dê Tầm Đạo

Hò ơi! Ơi hò!
Em mãi dặn dò anh cứ không tin,
Em tạm làm thinh anh xin đủ chuyện.
Anh cứ làm phiền, mặt chẳng có duyên.

Hò ơi! Ơi hò!
Đóng kịch làm trò tò mò không đạt,
Em trắng như bạc, anh đạt như than.
Mắt em bàng hoàng, anh không chịu nỗi.

Hò ơi! Ơi hò!
Anh vẫn làm trò biểu lộ tình yêu,
Em trắng em siêu anh nhiều yêu quý,
Thân than nguyện thí chơn lý vẫn điều.

Hò ơi! Ơi hò!
Em thâu học trò anh nguyện đi theo,
Em không tiền bạc lại thêm cảnh nghèo,
Anh theo đến chết hồn đeo tâm nàng.

Hò ơi! Ơi hò!
Hồn anh vọng động chớ vội mưu bàn,
Không tu lại thích lại muốn đạt an.
Hồn em thanh sạch anh đẹp vô vàn,
Làm sao với tới anh lại bạc bàn.

Hò ơi! Ơi hò!
Một kiếp phù sanh lắm chuyện bẽ bàng,
Tủi phận nghèo nàn anh lại muốn an,
Xin tu ai độ chỉ có tìm nàng.

Hò ơi! Ơi hò!
Chỉ cho pháp lý mang về tu học.
Hồn trắng xinh tươi tự dứt bẽ bàng
Tiên gia một cõi tận hưởng giàu sang.

Lương Sĩ Hằng.
Amphion, 04-10-1986