Hò Vui Xuân

Hò Vui Xuân

Hò ơi! Bạn đạo vui xuân
Về đây sum họp trong tuần cảm giao
Tây Tàu Nhật Việt đủ màu
Bỉ, Ðức, Gia, Mỹ, hò ơi!
Bỉ Ðức Gia Mỹ bước vào đường tu.

Hò ơi! Thức tâm đỡ mù
An du thanh tịnh vui tu hạnh hiền
Thông minh trí tuệ giao liên
Triền miên học hỏi, hò ơi!
Triền miên học hỏi pháp xuyên đạo đời.

Hò ơi! Nguyên lý chẳng rời
Nơi nơi thể hiện do đời nhắc ta
Làm sao thế sự được hòa
Lo phần giải nghiệp, hò ơi!
Lo phần giải nghiệp thoát xa ý tà.

Hò ơi! Thông cảm mặn mà
Vượt qua kích động tâm ta tâm người
Thương yêu ướm nở nụ cười
Người người hoan lạc, hò ơi!
Người người hoan lạc thực hành thương yêu.

Hò ơi! Vũ trụ tình siêu
Thanh quang quang chiếu đạt nhiều thức tâm
Tâm minh hướng thượng truy tầm
Giải mê phá chấp, hò ơi!
Giải mê phá chấp tự tầm lý chơn.

Hò ơi! Thức giác chẳng hờn
Ðời là tạm cảnh mang ơn người đời
Thức tâm lại được thảnh thơi
Biết mình biết họ, hò ơi!
Biết mình biết họ do Trời ân ban.

Lương Sĩ Hằng.