10 Năm Thành Lập Thiền Viện Hai Không

10 Năm Thành Lập Thiền Viện Hai Không

Kỷ niệm 10 năm đã đến rồi
Không tiền không bạc vẫn tạo ngôi
Tâm linh phát triển về nguồn cội
Xây dựng cơ đồ chẳng có thôi

10 năm tiến hóa cảnh sang tồi
Âm thầm tô điểm tự hồi thức tâm
Từ già đến trẻ tự tầm
Đường tu chánh giác uyên thâm đạo đời
Tâm tu phát triển lý lời
Cùng chung xây dựng lập đời an khương
Đến nay cũng đã tự tường
Đến Không về có con đường tự tu
Tự mình thực hiện trùng tu
Tình thương huynh đệ ngao du học hòa
Thức Hồn nguyên lý tình Cha
Công phu thực hiện chan hòa tình thương
Núi rừng thực hiện gieo gương
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu
Cảm thông nguyên lý mê mù
Cảnh Trời tươi đẹp dự trù độ tha
Tình thương già trẻ chan hòa
Thực hành chơn pháp lập đà tiến thân
Mỗi người đóng góp một phần
Dù cho khó khổ vẫn cần tự tu
Chẳng còn loạn động mê mù
Về nơi thanh tịnh vẫn tu vẫn hòa
Thực hành mới rõ tình Cha
Độ tha không bỏ chan hòa tình thương.

Lương Sĩ Hằng
08-10-1995