Please wait


Lời Cao Ý Đẹp 50

Mục Đích Đại Hội Vô-Vi: Đại hội tâm linh là đại hội thế thiên hành đạo, chuyện cao cả nhất.

13 ngày trướcLời Cao Ý Đẹp 49

Kinh tế của người tu là gì? Điển quang!Lời Cao Ý Đẹp 48

Chúng ta hội tụ điển quang, phát triển điển Từ Bi thành một khối, chúng ta mới thấy rõ Từ Bi là sức mạnh.Lời Cao Ý Đẹp 47

Phước là cái thể xác của chúng ta có ngăn nắp trật tự. Huệ là hành triển luồng điển của chúng ta.Lời Cao Ý Đẹp 46

Cái tâm trạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.Lời Cao Ý Đẹp 45

Nếu nhân loại thật sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc. Thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng.Lời Cao Ý Đẹp 44

Miễn chấp miễn mê muôn bề sáng thêm niềm tinLời Cao Ý Đẹp 43

Kể cả Địa Ngục, Thế Gian, Thiên Đàng, ba cõi đều phải sử dụng khí giới Tình Thương và Đạo Đức.Lời Cao Ý Đẹp 42

Giữ chơn tâm để thực hành, không giữ cái phàm tâm thực hành.Lời Cao Ý Đẹp 41

Trực chỉ chơn tâm kiến tánh, thấy cái tội sai lầm của mình, mình sửa mới thành Phật.

Hiện thị
mục